fredag 16. august 2013

Ordvalg - sammendrag av foredrag som skal holdes 23. august

Sammendraget nedenfor er innsendt til Minding Animals Norges tredje forskningsseminar, som finner sted i Oslo 23. august og har samme tema som Dyreetikkonferansen (22. august).

***
Ordvalg – en kritisk lesning av omtalen av dyr i norske partiprogrammer
Morten Tønnessen (førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Stavanger, leder av Minding Animals Norge)

Denne presentasjonen vil ta for seg en analyse av norske partiprogrammer for 2013-2017 utført av undertegnede for Dyreetikkonferansen 2013. Analysen, som er inspirert av metoder utviklet og benyttet i Stibbe (2012), har to bestanddeler: 1) Et frekvensstudium av utvalgte dyrerelaterte søkeord og morfemer (dvs. betydningsbærende enheter som kan inngå i eller utgjøre ord), og 2) et forekomststudium av ord som inkluderer morfemene «dyr», «fisk» og «rein». Analysen inkluderer partiprogrammene for perioden 2013-2017 for Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet (handlingsprogram samt prinsipprogram), Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne (arbeidsprogram samt prinsipprogram), Rødt (arbeidsprogram samt prinsipprogram), Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Analysen vil bl.a. vise hvordan morfemer som «dyr», «fisk» og «rein» ofte inngår i ordbruk som innebærer en systematisk utelatelse av vesentlige aspekter ved dyrs liv og væremåte. Særlig morfemene «fisk» og «rein» inngår overveiende i begrepskonstruksjoner som innebærer en objektivisering av dyr, oftest gjennom reduksjon til økonomisk ressurs. I de analyserte partiprogrammene viser selv ordet «fisk» sjelden til fisken som levende, følende vesen, men snarere til fisk som produkt og ressurs. Enkelte partier kobler utsagn om dyrevelferd o.l. opp mot vokabularet for «fisk» via begrepet «fiskevelferd», men det er forøvrig liten sammenheng mellom de positive utsagnene om dyreetikk osv. på den ene siden og språkbruken i omtale av dyr ellers i partiprogrammene. Analysen viser dermed at ordvalg som er foretatt i arbeidet med partienes programmer for neste stortingsperiode i sum avslører en dyptsittende antroposentrisme som står i direkte motsetning til gode intensjoner om å få dyreetikk høyere opp på den politiske dagsorden.

Litteratur
Stibbe, Arran. 2012. Animals Erased: Discourse, Ecology, and Reconnection with the Natural World. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press.

Ingen kommentarer: