lørdag 29. desember 2012

Punktum (eller i hvert fall semikolon) for Pappaaabloggen

Min Pappaaablogg har i og med posten Postskriptum (etterskrift) fått en slags avslutning, etter lang tids stillhet. Jeg kommer nå ikke til å oppdatere den bloggen (men derimot denne, samt min akademiske, engelskspråklige blogg Utopian Realism - samt musikkbloggen The Schopenhauer Experience, som idag ble oppdatert med nevnte artists eneste nye låt i 2012, "Cecilia").


tirsdag 18. desember 2012

Intervju på Verdibørsen

Lørdag 15. desember ble et 17-minutters intervju med meg som leder av Minding Animals Norge (samt filosof og semiotiker ansatt ved Universitetet i Stavanger) sendt på P2 i Verdibørsen. Podcast er tilgjengelig her. Intervjuet var ved Aase Cathrine Myrtveit.


lørdag 8. desember 2012

Hva konkret innebærer Kyoto 2?

EU, Norge, Sveits og Australlia - Kyoto2 har altså omtrent samme rekkevidde internasjonalt som EØS-avtalen.

Upresist fra regjeringen (MD): "USA, India, Kina og mange andre land skal også kutte i sine utslepp fram til 2020, men utanfor ein juridisk bindande avtale." For India og Kina sin del må dette være i forhold til forventet utslippsvekst, ikke i absolutte tall.

Det at avtalen ifølge Solhjell ikke innebærer skjerpede utslippskutt, det må vel innebære at EU samt de tre andre landene simpelthen har skrevet inn sine nåværende nasjonale målsetninger for 2020?

Jeg har ennå ikke funnet endelig avtaletekst på nett. Tips, noen?

søndag 28. oktober 2012

Minding Animals Norge bidrar på temakveld om pelsdyr


Minding Animals Norge sitt styremedlem Inger-Johanne Marheim er en av dem som skal holde innlegg på fokuskvelden til Grønn Ungdoms dyrevernutvalg, mandag 29. oktober.
I morgen klokken 19:00 på Dattera til Hagen

onsdag 17. oktober 2012

De Grønne-kandidater arrestert utenfor den andre presidentdebatten

Den andre debatten mellom kamphanene Obama og Romney fant sted i natt norsk tid (hele debatten kan ses på CNN). Bloggen "Dispatches from the underclass", som drives av den uavhengige journalisten Rania Khalek, basert i Washington DC, har idag en post kalt "A 'mockery of democracy': 3rd party candidates arrested outside of presidential debate", hvor jeg har lagt inn et svar. Det var president- og visepresidentkandidaten til De Grønne i USA som ble arrestert. Ut fra videoopptaket i nevnte blogg ser det ut til at de to hadde satt seg i en gate, før de ble fjernet av politiet. Slikt har jeg vært med på selv. Dette er åpenbart en planlagt aksjon hvor arrestasjon var et ønsket resultat - ingen overraskende arrestasjon.

Bloggen "Dispatches from the underclass" aka journalisten Rania Khalek mener episoden viser at USA ikke er noe demokrati, og at kritikkverdige forhold ikke kommer fram i lyset. Dette underbygges ved å vise til avtalen som Republikanerne og Demokratene har inngått i anledning den andre presidentdebatten. Men ingenting av det bloggen trekker fram fra denne avtalen er sjokkerende eller uvanlig alarmerende. Hovedpoenget som trekkes fram er at spørsmålene fra salen skal holde seg til det som er avtalt på forhånd.

Min kommentar i den amerikanske bloggen lyder som følger:


Not so convincing (and PS: I am all for third party candidates, and the Green party, and deeply skeptical of the political power of multinationals etc). Sure, a town hall debate should be more spontaneous. But that doesn’t mean the US is not a democracy of sorts. Sitting down on a street to get intentionally arrested is fine, but let’s not pretend the arrest proves that the US is not a democracy.


søndag 16. september 2012

Program for forskningsseminaret "Dyr, menneske og mat"

[Se også på nettsiden til Minding Animals Norge]


Program

Dyr, menneske og mat – Dyreetikk i landbruket
Minding Animals Norges forskningsseminar 2012

Tid: Lørdag 22. september kl. 10-16
Sted: Domus Nova, Oslo (St. Olavs plass 5), seminarrom 770 (7. etasje)

*******

1000-1015              Velkomst

1015-1045              Kristin Armstrong Oma (Universitetet i Oslo)
Dyr som mat og/eller medlemmer av hushaldet i forhistoria

1045-1115              Simen Mørstad Johansen (Universitetet i Tromsø)
Dyreetikk og det moderne samfunn

1115-1145              Morten Tønnessen (Universitetet i Stavanger)
Den globale arten sett i lys av Umwelt-etikken

1145-1215              Rune Ellefsen (Universitetet i Oslo)
Pelsdyrnæringen i legitimitetsproblemer – Hva med andre husdyrnæringer?

1215-1345              Lunsj (for egen regning, ute)

1345-1415              Kristian Ellingsen, Cecilie Mejdell, Kristine Grimsrud, Hanne Marie Nielsen, Pirjo Honkanen, Ståle Navrud, Ingrid Olesen (Nofima, Veterinærinstituttet, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Sveriges Landbruksuniversitet og København Universitet)
Dyrevelferd som avlsmål – Vil noen betale ekstra for en glad laks?

1415-1445              Johan Schulze (Veterinærinstituttet, Trondheim)
Tillit bra, kontroll bedre

1445-1515              Anne Viken (veterinær, blogger, debattant)
[Uten tittel]

1515-1600              Åpen diskusjon

Program for Dyreetikkonferansen (21/9)

Fullt program for Dyreetikkonferansen ligger her (og her melder du deg på).

Programmet inkluderer:

 • Videohilsen fra filosofen Peter Singer
 • To paneldebatter om tilstanden i og fremtiden for dyrehold i norsk landbruk
 • Foredrag/Innledninger av forskerne Kristian Bjørkdahl og Runar Døving, bonde Geir Grosberg samt representanter fra TINE, Mattilsynet, Høyre og Miljøpartiet De Grønne

SPs ulvehat og ulvens symbolikk


Trygve Slagsvold Veum, landbruksminister og leder av programkomiteen til Senterpartiet, har gjort det klart at Senterpartiet nå vil gå inn for fri jakt på ulv, og at det ikke skal være ulv i Norge. Standpunktet er ikke overraskende, gitt partiets holdninger de siste årene.

De andre store rovdyrene i Norge – gaupe, jerv og bjørn – skal SP fortsatt gå inn for at vi skal ha her i landet. Som Senterpartiet er godt kjent med, står disse tre artene for langt større skader på sau og rein enn ulven gjør. Hvorfor da gå inn for å utrydde nettopp ulven?

Jeg forsvarte min doktorgrad om miljøfilosofi og norsk ulveforvaltning i fjor, et arbeid som dekket historisk tid samt særlig årene 2006-2011. Hovedfunnet mitt i forhold til ulveforvaltning var at den sterke, om enn marginale motstanden mot ulv bare kan forklares om vi tar ulvens sterke symbolikk i betraktning. Det er ingenting ulven gjør som kan forklare hatet mot ulven, hvis vi sammenligner med holdningen til de andre rovdyrene.

Ulven har blitt et symbol på avmakt og frustrasjon på bygda, og på sentralmyndighetenes overstyring av lokale ønsker. Det er ikke egentlig ulven ulvemotstanderne vil til livs, det er alt det den representerer – ikke minst dårlige kår for tradisjonelle driftsformer i landbruket. Ulven er ikke bare poster boy for de andre rovdyrene – noe som, med medienes hjelp, har gitt uinformerte byfolk inntrykk av at det er ulven som spiser all sauen som tas av rovdyr. Den har også blitt en syndebukk for den uheldige utviklingen i mange landbrukspregede utkantområder.

Denne utviklingen er det Senterpartiet – og ikke minst landbruksministeren fra partiet – burde snakke om. Hva mener de om den stadige nedgangen i antall gårdsverk med sau, om de stadig større besetningene av sau, om umuligheten av å få en normal norsk inntekt og samtidig ha godt med tid til dyrene på gården? Kort sagt, hvordan mener partiet at vi skal ta vare på sauen vår i dette landet, gitt gjeldende politikk og prognoser? Selv mener jeg at vi trenger å ta et krafttak for å gi anstendige rammevilkår til bønder som driver i liten skala og med tradisjonelle driftsformer. Hva mener Slagsvold Veum?

Alt dette er viktige saker som Senterpartiet kunne ha sagt noe vettugt om. Men i stedet går de nok en gang i strupen på ulven, symbolet på alt partiet er imot. Den triste sannheten er at resultatet av Slagsvold Veums visjoner, om de hadde blitt ført ut i livet, knapt hadde hjulpet norsk landbruk det minste. Naturmangfoldet ville derimot være svekket, samtidig som Norges allerede middelmådige renommé internasjonalt hadde blitt svekket ytterligere.

Utspillet til landbruksministeren er forståelig gitt Senterpartiets kulturelle fordommer, men det hadde tjent partiet til ære om de hadde maktet å forholde seg mer til realiteten enn til kulturelle symboler.

Morten Tønnessen
Førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Stavanger


onsdag 5. september 2012

Studentparlamentet i Oslo vs. VG: Ung klokskap


[Debattinnlegg sendt VG]

Ung klokskap
«Den som ikke er radikal i sin ungdom har som kjent ikke noe hjerte», skriver Astrid Meland under streken i VG 28. august, med henvisning til at Studentparlamentet i Oslo nå går inn for å fase ut forskning som øker eller forlenger petroleumsutvinning. Meland går langt i å omtale forslaget som et «tulleforslag», og hevder at «de som driver med hydrokarboner … forsker seg fram til ting som er mer miljøvennlige». Kommentarene hennes forbigår et hovedpoeng ved Studentparlamentets nye linje: Nemlig at økt utvinningsgrad resulterer i økte klimautslipp ved forbruk av olje og gass. Også Borten Moe våger å framstille økt utvinningsgrad som «god ressursutnyttelse». Men som klimaforskere som James Hansen har poengtert, er det helt avgjørende i klimasaken hvor mye av den fossile energien som blir utvunnet, og hvor mye som blir liggende igjen under bakken. Med sitt mål om å fase ut forskning som fører til økt eller forlenget petroleumsutvinning bidrar Studentparlamentet i Oslo på en konstruktiv og klarsynt måte i denne debatten. Det er et klokt og framtidsrettet standpunkt de har inntatt. Og jeg bidrag gjerne til å gi studentenes utspill filosofisk ballast. Jeg benytter samtidig anledningen til å oppfordre mine filosof-kolleger landet rundt om å komme på banen. Dette er ikke barnestreker eller umodent ungdomssnakk – det er mer skarpskodde tanker enn man hører fra voksnere hold. Det er ikke alle som blir klokere med alderen.

Morten Tønnessen
Førsteamanuensis i filosofi ved UiS


UiS og olja

[Debattinnlegg sendt til Stavanger Aftenblad]Nå mens oljemessa pågår er det god grunn til å dvele litt ved Universitetet i Stavanger sine tette bånd til petroleumsbransjen. Studentparlamentet i Oslo har nettopp vedtatt sin politiske plattform for 2012/2013, og der heter det: «UiO skal ikke drive med forskning som øker eller forlenger petroleumsutvinning.» Problemstillingen er enda mer relevant for UiS enn for UiO.

Jeg synes Studentparlamentet i Oslo har inntatt et klokt og framtidsrettet standpunkt. Vi befinner oss ved kjernen av klimasaken: Hvor mye olje, gass og kull skal vi hente opp, og hvor mye skal vi la ligge ubrukt? Oljeminister Borten Moe våger å framstille økt utvinningsgrad som "god ressursutnyttelse". Men det er det ikke. Maksimal ressursutnyttelse er i dette tilfellet ensbetydende med flere graders temperaturstigning. Klimaforskere diskuterer om 1, 2 eller 3 graders global temperaturøkning er levelig - men om vi skal ta opp all olje og all gass, så mye som vi kan, så er det ikke tvil om at vi ender i øvre ende av skalaen for framtidig temperaturøkning.

Dette handler også om hva slags forskning som bør prioriteres. Å satse på all slags forskning på energifeltet er for så vidt i tråd med regjeringens «mer-av-alt»-politikk. Men prioritering i tråd med Oslo-studentenes ønsker hadde vært et prisverdig og veldig konstruktivt linjevalg. Visst er det jeg her går inn for politisk – men også det å gå inn for forskning som øker eller forlenger petroleumsutvinning er å innta et politisk standpunkt. Ja, selv det å ikke ha noen mening om saken.


Morten Tønnessen

Førsteamanuensis i filosofi ved UiS og varamedlem i UiS-styret

søndag 26. august 2012

Innkalling til årsmøte i Minding Animals Norge

For en drøy uke siden ble det innkalt til årsmøte i Minding Animals Norge, som jeg er leder av. Innkallingen gjengis nedenfor. Merk at hvem som helst kan melde seg inn i forkant av årsmøtet, eller simpelthen dukke opp på årsmøtet (som vil foregå i seminarrom 770 i Domus Nova, St. Olavs plass, Oslo) og betale medlemskontingent kontant.

Kjære alle dere som har meldt dere inn i Minding Animals Norge, 
styret i Minding Animals Norge (MAN) kaller med dette inn til årsmøte lørdag 22. september kl. 18.00. Årsmøtet vil i likhet med forskningsseminaret tidligere på dagen foregå i seminarrom 770 i 7. etasje av Domus Nova (St. Olavs plass 5, Oslo), i lokalene til Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi (IKRS - UiS).

Utdrag fra vedtektene:

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
[...]
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning må tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
Dette innebærer at forslag bør være styret i hende senest 8. september (merk at forslag utenom vedtektsendringer også kan reises ved åpningen av selve årsmøtet), og at fullstendig saksliste (inkludert nøyaktig angivelse av forslag om vedtektsendringer) skal gjøres tilgjengelig for medlemmene i MAN senest 15. september.


Styret i MAN kommer etter alt å dømme til å fremme et lite knippe forslag om endring i vedtektene. Dette gjelder bl.a. forslag om innføring av 2-års periode for valgte styremedlemmer, slik at halve styret (f.o.m. 2013) er på valg hvert årsmøte. Ift. valg av MAN's representant(er) i styret (Board of Directors) til Minding Animals International er det dessuten konflikt mellom MAN sine vedtekter (hvor det står at representant pluss vararepresentant for MAN skal velges) og den internasjonale organisasjonens "Objectives and Principles", hvor det står at leder av nasjonal organisasjon automatisk er medlem av MAIs Board of Directors (og ikke står noe om vararepresentant).


Foreløpig saksliste følger av dette utdraget fra vedtektene våre:
Årsmøtet skal:
1. Behandle Minding Animals Norges årsmelding.
2. Behandle årsregnskap.
3. Behandle innkomne forslag.
4. Vedta arbeidsplan for det neste året.
5. Fastsette kontingent.
6. Vedta budsjett.
7. Velge styremedlemmer, herunder leder, nestleder, sekretær, kasserer og webansvarlig, eventuelt også varamedlemmer.
8. Velge Minding Animal Norges representant og vararepresentant i styret (Board of Directors) til Minding Animals International. 
Som stemmeberettigede på årsmøtet anses alle som har betalt for medlemskap i inneværende periode. Det gjelder i skrivende stund 11 personer, mens 6 personer har meldt seg inn uten per idag å ha betalt kontingent. Det blir anledning til å betale kontingent både i forkant (til MANs bankkonto) og under møtet (kontant). Alle er uansett hjertelig velkomne til å delta på møtet.


Styret gjør ellers oppmerksom på at to personer i det nåværende styret ikke ønsker gjenvalg, og at det er behov for nye ansikter i det nye styret.


Gjeldende vedtekter, styrereferater mm. er tilgjengelig her.


Jeg benytter sjansen til å minne om at fristen for å sende inn abstract til vårt forskningseminar "Dyr, menneske og mat - Dyreetikk i landbruket" er 31. august (se her, og at påmelding til Dyreetikkonferansen gjøres her.

På vegne av styret 

Morten Tønnessen 
Leder av Minding Animals Norge  
Beskrivelse: Beskrivelse: https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif

mandag 6. august 2012

Program for Dyretikkonferansen 2012

Dyreetikkonferansen, som for første gang arrangeres i år, har idag lansert programmet. Se også presentasjon av de 13+ deltakerne.


Programmet inkluderer i skrivende stund disse bidragsyterne:

 • Grethe Fossli (Ap, tidligere leder av Rådet for dyreetikk)
 • Svenn Arne Lie (landbruksøkonom, forfatter)
 • Svein Flåtten (H)
 • Yngve Ekern (matskribent)
 • Andreas Viestad (matskribent)
 • Runar Døving (forsker)
 • Per Olaf Lundteigen (Sp)
 • Geir Grosberg (bonde, tidligere leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag)
 • Ole Fjetland (Mattilsynet)
 • Johnny Ødegård (TINE)
 • Arild Hermstad (FIVH)
 • Live Kleveland (Dyrevernalliansen)
 • Cecilie Mejdell (forsker, Veterinærinstituttet)fredag 27. juli 2012

Minding Animals Norge: Nettside, konferanse, forskningsseminar

Den norske organisasjonen for studier av forholdet mellom mennesker og dyr, Minding Animals Norge, har fått på plass en hjemmeside, som bl.a. byr på en nordisk portal innen Human-Animal Studies. Organisasjonen, som bl.a. sikter mot å bygge bro mellom forskere og aktivister, inviterer 21. september (sammen med SUM og Rådet for dyreetikk) til Dyreetikkonferansen 2012, og dagen etter til forskningsseminaret "Dyr, menneske og mat: Dyreetikk i landbruket". 

Undertegnede er leder av Minding Animals Norge.Arnei100.no: Arne Næss i 100

Nettsiden til foreningen Arne i 100, som markerer 100-årsjubileet for fødselen til filosof Arne Næss (1912-2009), har blitt ny. På siden kan du bl.a. lese noen artikler og anekdoter, og skrive i gratulasjonsprotokollen (noe som innebærer tilslutning til den dypøkologiske plattform - forbehold er tillatt). Jeg er webmaster for arnei100.no (men det var Alexander Viken som ga den et tidsriktig design), og styremedlem i foreningen Arne i 100.


onsdag 25. juli 2012

Synes amerikanere landet utvikler seg i riktig retning?

Dette spørsmålet har i lang tid blitt gjenstand for meningsmålinger, og regnes som en indikator som signaliserer hvor stor sjanse en presidentkandidat har for å bli valgt (eller gjenvalgt). I en nylig artikkel går Gallup gjennom tallene i Obamas tid, og lenger tilbake.

Siden Obama tok over som president har andelen som sier seg fornøyd med landets utvikling variert mellom 11 og 36 %. Toppen kom et halvt års tid etter innsettelsen. Disse lave tallene anses som et stort problem for ham med hensyn til gjenvalg.
Fordelt på demokrater, republikanere og uavhengige viser målingene at andelen demokrater med positivt syn på USAs utvikling har variert mellom 9 % (da Obama tok over for Bush) og 59 % (et halvt års tid etter innsettelsen), mens andelen republikanere med slikt syn har variert mellom 3 (!) og 19 % (da Obama tok over for Bush). Uavhengige ligger et sted imellom.
Går vi lengre tilbake, ser vi at dagens lave optimisme er uvanlig, men ikke unik. Også rundt 1979 (rundt oljekrisene) og 1993 (etter murens fall) så få amerikanere positivt på utviklingen. Langt større tiltro til utviklingstrekkene var det bl.a. ca. 1999-2003, som inkluderer Bushs første tid som president - også noe etter 11. september. Som vi alle vet hadde synet på utviklingen blitt beksvart innen hans andre periode var ute. Obama har uansett ikke på noen måte klart å leve opp til de voldsomme forventningene han skapte under sin første og suksessrike valgkampanje.

Romfolk.no


Nettstedet Romfolk.no har blitt etablert av den ortodokse kirkes menighet med base på Nodeland i Vest-Agder, Hl. Herman av Alaskas kyrkjelyd. Nettstedet driver arbeidsformidling (via epost), og byr ellers på en oversikt over mediesaker, fordommer og romkultur. Anbefales!


tirsdag 12. juni 2012

Forskningsseminar: Dyr, menneske og mat - dyreetikk i landbruket


Minding Animals Norges forskningsseminar 2012:
Dyr, menneske og mat: Dyreetikk i landbruket
Oslo, lørdag 22. september 2012 ca. kl. 10-16

Tema for årets forskningsseminar er det etiske forholdet mellom mennesker (enten det er bønder eller forbrukere) og husdyr i matproduksjon. Vi åpner bl.a. for case studies om forskjellige slags husdyrhold. 

Forskningsseminaret vil særlig ta for seg:
·         Utviklinga i norsk dyrehold gjennom historien fram til i dag
·         Utsiktene for fremtidig dyrehold i Norge
·         Ansvarsforholdet mellom primærprodusenter, forbrukere og myndigheter

Er du interessert i å presentere under forskningsseminaret, send et abstract på maksimalt 200 ord til post@mindinganimals.no innen 31. august. Svar sendes fortløpende. Påmelding foretas via epost til samme adresse. Nøyaktig tidsramme, sted og program kunngjøres senere.

Forskningsseminaret arrangeres i forbindelse med Dyreetikkonferansen 2012, som har temaet «Dyret bak maten og mennesket bak forbrukeren» (fredag 21. september 2012, Litteraturhuset – sal: Wergeland). Arrangører: Rådet for dyreetikk, Senter for utvikling og miljø (UiO) og Minding Animals Norge.

Nordisk nettverking i Utrecht


Minding Animals Norway invites to Nordic Networking Session in Utrecht


Minding Animals Norway
Nordic Neighbours HAS session at the Minding Animals International  Conference in Utrecht 

Minding Animals Norway invites all of our Nordic neighbours with an interest in Human-Animal Studies to join us for an informal networking session. We would like to meet our neighbours – it’s good to know each other and learn what we are all doing! Please be welcome to join us at 13.00 – 14.00 Thursday 5th of July in room Ruppert 121 at the conference venue.

Velkommen!

søndag 27. mai 2012

Både Krfere og SVere har en gang hatt hale!

Ukas pappaaablogginnlegg bærer overskriften "Kjære politikere". Særlig myntet på kåærreffere og æssveere (og arbeiderpartister) - som faktisk har hatt hale på et tidspunkt! (Kåærreffere også, altså, ikke bare æssveere).

Kåærreffer, eventuelt æssveer, på tidlig stadium. Legg merke til halen.

tirsdag 22. mai 2012

Utopisk Realisme triller terningen for The Dictator

Rotten Tomatoes har en side med sitater fra filmen. Men jeg fant ikke min favoritt, fra sluttscenen omtrent, idet Aladeen lister opp alle fordelene med å være et diktatur, alle de tingene som USA kunne ha gjort om de hadde blitt et diktatur: Samle all rikdommen i hendene på én prosent av befolkningen, starte kriger og lyve om dem, osv. 

The Political Film Blog kaller filmen rasistisk, og gir to tomler ned. At Cohen leker med stereotyper er det ingen tvil om, men jeg og kona lo, vi, selv når han får seg til å si ting som "is it a boy or an abortion?" På Boxoffice.com finnes en samling kortanmeldelser/kommentarer fra vanlige kinogåere. Og Utopisk Realisme for sin del gir (basert på lattermusklenes respons, ikke egentlig kvaliteten til manus eller skuespillerprestasjoner) filmen terningkast


mandag 21. mai 2012

Norske rovdyrbestander stabile eller på vei ned

En fersk oversikt fra Rovdata om bestandsstatus for de fire store norske rovdyrene (bjørn, gaupe, jerv og ulv) viser at samtlige bestander er enten stabile eller mindre enn året før.

Lenker:

søndag 20. mai 2012

ABBs verden: Hva vi kunne vite allerede 24. juli

Klokka åtte om kvelden søndag den 24. juli 2011 postet jeg blogginnlegget "TERRORENS RETORIKK: Analyse av Anders Behring Breiviks tenkning, og de siste dagers hendelser" (som avsluttes med en kildeliste og/eller forslag til videre lesning, per 24. juli). Under følger en gjennomgang av denne teksten, med fortløpende vurdering av hva som har vist seg å holde stikk, og kommentarer sett i ettertid. Dette blir dermed en kommentarutgave av "Terrorens retorikk: Analyse av Anders Behring Breiviks tenkning, og de siste dagers hendelser", per 20. mai 2012.

***
TERRORENS RETORIKK: Analyse av Anders Behring Breiviks tenkning, og de 
siste dagers hendelser 
"Gråter til TVen: "Hva skal jeg kjempe med, hva er mitt våpen?""
"Vet ikke om jeg har grått så mye før i voksen alder." 
For å få det personlige unna med en gang: Jeg fikk en melding fra min mor: ”Dere har kanskje hørt om bomben i Oslo sentrum. Thomas var på vei hjem akkurat da. Han er i god behold, men ganske sjokka. Vi takker for at han er uskadd. Mams”. Det viste seg at han hadde vært på sykkel på Youngstorget da det smalt. I ly av bygninger. Like etterpå, da han beveget seg ut av området, så han hvordan det hadde gått med noen av dem som hadde stått på mer sårbare steder (men ikke nødvendigvis nærmere). En av dem blødde fra et hull i magen. Et intervju med min bror sto på trykk i Fædrelandsvennen på lørdag. 
Jeg fikk senere vite at min bror hadde passert bombebilen der den sto parkert på sykkel. Han anslo enda litt senere hvor lenge før bomben gikk av han hadde passert bombebilen. Konklusjonen: 9 til 15 sekunder. Min bror ble innkalt til politiet som vitne, og har avgitt forklaring. Etter en tids tvil ble det klart at han ikke ville få status som fornærmet i saken.
Punkt to dreier seg om mitt ekteskap og min livspartner, som har innvandret til Norge etter at vi møttes i hennes hjemland. Selv om Anders Behring Breivik (heretter ABB) har viet mesteparten av sine skriverier til islam, har han også ytret negative syn på raseblanding, eller kulturblanding. Både på dokument.no og i manifestet sitt og Youtube-videoen viser han til Sør-Korea, Japan og Taiwan som forbilder fordi de har valgt å forbli monokulturer, i stedet for å gi etter (som han ser det) for såkalt multikulturalisme. ABB mener med andre ord at jeg og min kone ikke burde ha vært sammen. Dette er personlig. Han skal f**n ikke komme her og fortelle meg hvordan jeg skal leve livet mitt. 
At bl.a. Japan i ABBs hode fremstår som et forbilde for ham har blitt bekreftet under rettssaken.

Vi har også fått bekreftet at ABB kan anses som generelt fremmedfiendtlig (i betydning fiendtlig mot å blande kulturer og folkeslag) - ikke "bare" islamfiendtlig - av diverse uttalelser.
Resten av denne posten har disse undertitlene: 

2. Konspirasjonstenkning 

3. ABBs ideologi 

4. ABBs retorikk 

5. ABBs strategi: Terror som PR for ideologiske skrifter 

6. Om maktesløshet og språkets grenser 

7. Tid for ettertanke, selvransakelse 

8. Linken til FrP 

9. Om fortsettelsen  

10. Anbefalte analytiske tekster


1. De første reaksjonene

Det første jeg skrev på Twitter etter at terroren kom til Norge – mens den fremdeles pågikk – var dette: ”Nå kommer tia for å holde på våre høyt prisede verdier ... Med flere års grobunn for konspirasjonsteorier er ikke utgangspunktet det beste.” (Jeg skrev også dette: ”Man tenker på sine nærmeste. Er alle jeg kjenner uskadd? Slik er det å være i krig. Men vi kan ikke la krigens tak på oss få sette seg!”) Det utsagnet får høy aktualitet, nå som det for lengst har blitt klart at den skyldige er ABB, en norsk høyreekstrem anti-islamist (kontra-jihadist). De første timene florerte det med spekulasjoner; de fleste gikk i retning av at en eller annen islamistisk gruppering måtte stå bak. Al Quaida, Mullah Krekar, Gaddafi kanskje? Men det var noe som ikke stemte. The Telegraph meldte at det faktum at det ifølge vitneutsagn var en mann med nordisk utseende som nå ble meldt sett skytende rundt seg på Utøya, der AUF avholdt sommerleir, "could indicate the involvement of a far-right group rather than an Islamist group". I kommentarfeltet til Nettavisen, som respons på kommentaren til redaktør Gunnar Stavrum, Terrorbombe i Oslo, florerte det av anti-muslimske utsagn. ”Viking”, en av de første som utbasunerte seg, skrev: 
Her bryter jeg inn med følgende kommentar: ABB anses å ha stått bak terroren alene i praktisk forstand. Hvorvidt han er del av en "høyreekstrem gruppe" har blitt gjenstand for endeløs diskusjon. Min personlige vurdering er at "Knights Templar" sannsynligvis kan sies å eksistere/ha eksistert i en viss forstand, men at de andre "medlemmene" ikke nødvendigvis legger det samme i dette som Breivik. Tilbake til bloggposten fra 24. juli:
"Det er muslimer som står bak dette, akkurat som det er muslimer som står bak omtrent alt av terror i hele verden. Vi må bare innse at muslimer og islam er vår fiende og bør kastes ut av Europa. Hvis det å kaste ut alle disse parasittene gjør at vi unngår mer terror, så bør vi gjøre det. Vi er i KRIG, og da har vi faen meg ikke råd til å følge alskens prinsipper. Til helvete med islam og muslimer!" 
Andre fulgte opp, i lignende toneleie. Jeg tok til motmæle: 
"Ad kommentaren “det er muslimer som står dette”: Hvis vi skal tenke sånn, i samlekategorier, så må vi også fastslå at det er oss kristne som fører krig i Irak, Afghanistan og Libya. Det kommer vi ingen vei med – i hvert fall blir det da ikke slik at én gruppe står bak all faenskap. Og forøvrig så er det invivider som står bak terror (og land som står bak krig – inkludert vårt eget)." 
"Ad “Vi er i KRIG, og da har vi faen meg ikke råd til å følge alskens prinsipper”: Det er nettopp i krig at våre prinsipper settes på prøve. Eskalerende uttalelser som den du kommer med er det siste vi trenger i denne situasjonen." 
Hvorpå ”Viking” svarte:
"Idiot. Se hvor mange prinsipper du kan overholde når du står ovenfor en eksistensiell fiende. Hvor mange “etiske prinsipper” fulgte de allierte da de bombet Tyskland i grus? Vi har ikke råd til å legge oss ned på alle fire og ta imot. Det er idioter og apologeter som deg som kan for den situasjonen vi er i. Et demokratisk og fritt land balanserer på en knivsegg. MAKT er det som utgjør balansen, ikke noe annet."
I ettertid er det interessant å ha blitt kalt "apologet" av en debattant som selv kan sies å ha vært i et ekko-kammer med terroristen ABB. 
Hvorpå jeg svarte: 
"Dette er ikke sammenlignbart med andre verdenskrig. Hvem sier vi skal legge oss ned på alle fire og ta imot? Jeg er ingen apologet for terrorisme eller vold av noe slag." 
Da antall innlegg var kommet opp i 41, skrev jeg (gjengitt her i bloggen): 
"Til alle islamofobe: Om dere fortsatt følger med i nyhetene, så ser dere kanskje at det nå ligger an til at det er godt mulig at nordmannen som skjøt vilt rundt seg på Utøya også sto bak bomben(e) i Oslo sentrum?" 
Dette ble altså skrevet nærmere midnatt den 22. juli 2011. Alt da fremsto dette som det mest sannsynlige sporet, selv om politiet ennå ikke hadde delt stort med detaljer fra de første avhørene med ABB. 
"Hvordan føles det nå å ha skrevet det dere gjorde tidligere i kveld?" 
"En krisedag i norsk historie er og blir det, men dette er ikke begynnelsen på tredje verdenskrig, og har godt mulig ingenting med internasjonal islamsk terrorisme å gjøre." 
Her er det verd å merke seg, nok en gang, at flere av de jeg omtaler delte vesentlige deler av ABBs virkelighetsforståelse. De første "forklaringene" på terroren som muslimsk terror har i etterkant, til tross for alle faktaene som har kommet på bordet, levd videre i form av atter nye konspirasjonsteorier og lignende usmakelige bortforklaringer (f.eks. påstander om at Ap har skylden for terroren pga. innvandringspolitikken).
Omfanget av terroren hadde ennå ikke gått opp for oss. Da det skjedde, stengte Gunnar Stavrum kommentarfeltet, med den begrunnelse at mye av det som hadde blitt skrevet der fremsto som ufølsomt i lys av hva man da hadde fått vite. Som jeg skrev her i Utopisk Realisme like etterpå: 
"Noen av kommentarene manet til krig, å ta til våpen, å jage ut alle muslimer, og eventuelt ta et oppgjør med vår visstnok forræderiske regjering (som har åpnet landet vårt for utlendinger). Det viser seg nå at gjerningsmannen var en åndsfrende av disse (en norsk høyreekstrem med antipati for muslimer), som så og si gjorde det de mest ekstreme kommentatorene sa. Muslimene må på en eller annen måte være involvert, skrev noen, selv da det for lengst var klart at den pågrepne gjerningsmannen var etnisk norsk. Og joda: Som Marte Michelet tweeter, kan gjerningsmannen ha vært verdens første anti-jihad-massemorder." 
Det kom senere fram at nevnte Marte Michelet var et av ABBs konkrete terrormål på Utøya. Hun var imidlertid ikke på øya da det skjedde (men det var hennes samboer, Ali Esbati - PS: for et par år siden møtte jeg til jobbintervju i Manifest Analyse, som kandidat til å vikariere for ham mens han skulle drive valgkamp i Sverige). 
Jeg gjengir dette blant annet fordi det sier noe om den nettkulturen som var noe av Anders Behring Breiviks bakgrunn, og noe av bakgrunnen for dynamikken bak at Norge har fått sin første hjemmeavlede terrorist av noen betydning (forskjellen mellom ABB og vanligere ordgytere er at førstnevnte later til å ha ført et dobbeltliv hvor han var forsiktig med hva han sa i åpenhet under fullt navn – samt at han bl.a. på dokument.no skrev under fullt navn). Som flere har påpekt ble han etter alt å dømme, som mange andre, radikalisert nettopp ved å oppholde seg i ulike høyreekstreme nettfora. Nettaviser som Nettavisen er selvsagt en historie for seg selv, med en blandet leserkrets, men også i slike mainstream fora ser man mye snusk. De første par timene etter bomben i Oslo sentrum var det kun meg og redaktør Stavrum som ikke uttalte oss prematurt fordømmende i.f.t. islam og innvandring, - skjønt én av debattantene modererte seg kraftig da flere fakta kom fram utover kvelden. 
Dette står ved lag - og det har vært mye diskusjon rundt ABBs radikaliseringsprosess og internetts rolle i den sammenheng. 

2. Konspirasjonstenkning

Jeg har i flere år vært skremt av tonen i mange norske nettdebatter. Det mest fortvilende er at argumenter i manges tilfelle overhodet ikke når frem, fordi absolutt alt blir tolket i lys av ferdig definerte narrativer (store fortellinger, som alt annet må passe inn i). Ta dette mennesket som i Nettavisens kommentarfelt fremholdt at hun trodde nok uansett at muslimer var involvert på et eller annet vis, uansert om en norsk mann skulle være involvert. Da jeg lørdag tok en titt på noen utenlandske høyreekstreme nettsteder, var det flere der som mente at disse opplysningene om at en innvandringsfiendtlig norsk mann sto bak måtte være fabrikerte. Den virkelige sannheten var selvsagt at muslimer sto bak – og at myndighetene forsøkte å legge skylden på islam-kritikere, ved å holde fram Anders Behring Breivik som en syndebukk. Like skremmende var det å se to kommentarer som kort fortalt lød ”OUR HERO” under rekrutteringvideoen ABB la ut på Youtube.
Det viktigste stikkordet for problemet med den politiske ukulturen på nett er konspirasjonsteorier. Det er ikke bare i innvandringsdebatten slike har fått florere, særlig etter 11. september 2001. De brer også om seg i psykiatriske støttegrupper (delvis med link til konspirasjonsteorier knyttet til New World Order), og de er standhaftige i rovdyrdebatten etter en generasjon i sirkulasjon. Konspirasjonsteorienes vekst og omfang de siste årene er kanskje det aller mest bekymringsverdige utviklingstrekket ved vår samtid. For i møte med debattanter som har latt seg sjarmere av konspirasjonsteorienes innbydende kompletthet, og kapasitet til tilsynelatende å forklare, har motargumenter ingen plass, og saklig informasjon ingen verdi. Rasjonaliteten står i fare. Og ikke bare rasjonaliteten: Naturlig empati også. Når verden deles inn i gode og onde, og alle plasseres i ytterliggående kategorier, vil motparten alltid tillegges dulgte motiver. Uansett hva han sier, så kan han båssettes, og fremstår han f.eks. som humanist, så beviser det bare hvor hyklersk han må være (for motparten er jo definert som ond). Det siste er praktisk talt et eksempel hentet fra ABBs skriverier på dokument.no. ABB bruker konsekvent ”humanist” som et skjellsord, som ensbetydende med ”naiv” og/eller ”hyklersk”; et skalkeskjul for hat mot ”konservative verdier”. 
Dette står ved lag. Av særlig betydning er her denne setningen: "Når verden deles inn i gode og onde, og alle plasseres i ytterliggående kategorier, vil motparten alltid tillegges dulgte motiver." ABB har konsekvent fortsatt med slik kategorisering f.eks. i omtale av AUFere, som per definisjon er "landssvikere", "fiender", og per definisjon ikke er "sivile". Ved denne omtalemåten opphører de kategoriserte i praksis å ha uttalerett, fordi alt de sier uansett bare vil brukes mot dem. Et kjennetegn ved farlige konspirasjonsteorier.
Grunnen til at konspirasjonsteorier har fått en renessanse i internett-æraen er med stor sannsynlighet at et globalt internettsamfunn åpner for subkulturer av ethvert slag (små lommer i den globale veven), som i mer eller mindre lukkede fora gir deltakerne opplevelsen av bekreftelse fra de andre, likesinnede. Enhver påstand blir potensielt selvbekreftende, bare mange nok meningsytrere gjentar den. 

3. ABBs ideologi

ABBs ideologi er nå alt rimelig godt kjent, etter flere gode analyser (se pkt. 10) og det rikholdige kildematerialet ABB selv har gjort tilgjengelig som del av sin lenge planlagte udåd. Noen internasjonale medier omtalte ham først som kristenfundamentalist og nynazist. Ingen av delene er særlig presist. Hva gjelder kristenfundamentalisme, så er det i første omgang verd å merke seg at motstand mot islam er langt viktigere i hans verdensbilde enn positiv interesse for kristendom. Han er anti-islamist snarere enn kristen. At han beskriver seg selv som ”kristendommens frelser” i og med sin angivelige ridderlige terror, for å befri Europa fra islam og muslimer, er en annen sak. Jeg har ikke klart å spore noen tydelig eller detaljert teologi i hans skriverier. Noen nynazist er han ikke, bl.a. fordi han ikke er antisemittisk (jøde-fiendtlig), men tvert imot pro-israelsk. Han uttrykker dessuten uenighet med nasjonalsosialismens (nazismens) økonomiske ideologi, og skepsis til sterk statlig innblanding i økonomien. Høyreekstrem kvalifiserer han definitivt som. Selv betegner han seg som anti-jihadist. 
Dette står ved lag. Under rettssaken har det kommet fram at hensikten med kompendiet og den tilhørende terroraksjonen var å forene tre høyreekstreme grupperinger, hvorav én omtales som kristne nasjonalister. Ridderbildebruken m.m. må nok forstås i denne sammenhengen (selv om denne bildebruken nok ikke er bare et retorisk virkemiddel, gitt hvor stor betydning "slaget om Wien" (1683) mm. tillegges av Fjordman, ABBs store inspirasjonskilde). Hva gjelder nynazisme er ABB tydelig ambivalent, idet han på den ene side kritiserer slike retninger ideologisk sett (og selv forsøker å framstille seg som stående i motsetning til "landssvikerne" i norsk sammenheng, i forhold til andre verdenskrig), og på den andre siden har stilt seg rosende og positiv til den nynazistiske morderbanden i Tyskland. At alliansebygging høyreekstreme imellom står sentralt for ham har blitt stadig klarere.
En stund lurte jeg på om det var et innslag av økologisk tenkning hos ABB, siden det ble oppgitt at han var økologisk bonde – det ville i tilfelle være et fellestrekk med Timothy McVeigh og Una-bomberen, to av USAs markante hjemmeavlede terrorister. Men det viser seg nå at hele bondevirket kun var et skalkeskjul for å få tilgang til kunstgjødsel, som bombeingrediens (et PS: det virker selvmotsigende å få tilgang til kunstgjødsel som øko-bonde, siden slikt ikke brukes i økologisk landbruk – men formelt gir det likevel anledning til å kjøpe det). I hans skriverier på dokument.no har jeg ikke sett spor av økologisk tenkning eller interesse. Øko-sporet kan legges dødt. 
Noe øko-spor har aldri dukket opp igjen. ABB later ikke til å ha noen tanker om miljøvern eller dyrevern.
Vi vet nå noe, om ikke mye, om ABBs oppvekst og privatliv. "Jeg er selv født og oppvokst her”, skrev han for noen år siden på dokument.no om Oslo, ”og valgte av nødvendighet å knytte vennskap/allianser med A og B gjengen for å kunne ferdes fritt." En pakistaner skal ha vært hans beste venn på et tidspunkt som tenåring. "Jeg er glad jeg alltid har bodd på Oslo Vest”, skriver han videre: ”For det må være et helvete på Oslo Øst". Hvordan privatlivet har formet hans idéverden vil vi sikkert høre mer om i tiden som kommer. 
ABBs oppvekst har det vært mye fokus på i mediene, uten at det er så veldig klart hvordan det har opplyst saken. Snarere kan det sies at alt som kunne bygge opp om sykeliggjøring og stakkarsliggjøring av ABB ble framhevet i kjølvannet av den første psykiatrirapporten, mens andre tolkninger har kommet fram i etterkant. Alt dette fokuset på privatlivet til ABB har snarere forvirret offentligheten enn opplyst den.
Helt sentralt i ABBs tankeverden er en forestilling om at vi, i Europa, er i krig. En europeisk borgerkrig, som ifølge ABBs 1500 sider lange manifest begynte i 1999 og skal vare til 2083. Terroraksjonen blir slik et grotesk bevis på at "vi er i krig". Det er i denne sammenhengen ikke bare viktig å få med seg at denne krigsforestillingen kan rettferdiggjøre grusomme handlinger, men også at ABB har operert med et langt tidsperspektiv. Hans uttalte mål er å ha innflytelse på de neste 10-20 års utvikling i Europa, og enda lenger fram. Han regner etter sigende med å omtales som en europeisk helt om noen generasjoner (og som en demonisert figur i mellomtiden, inntil rasekrigen vinnes). 
Dette er vesentlig. Krigsaspektet har kanskje ikke blitt analysert grundig nok i offentligheten. 

Antall sider i kompendiet, ofte omtalt som manifestet, har senere blitt anslått til over 1800 (ettersom det visstnok ble sendt ut i Word-format, ikke PDF e.l., kan sidetallet variere). Mye av omtalen av "manifestet" har vært nokså misforstått, særlig med sikte på påstander om at ABB fremstilte andres tekster som sine egne. ABB selv har konsistent fremstilt teksten som et kompendium, som av natur er en samlig tekster av forskjellig opphav.

ABBs lange tidsperspektiv har blitt bekreftet, og belyst i og med hans modifiserende uttalelser om spesifikke årstall inkludert 2083 - tittelen på kompendiet/manifestet. Det har dermed blitt klart at endel av hans "fremtidsspådommer" er fremstilt i en retorisk form, og at ikke alt skal tas bokstavelig, men at dette er ment som beskrivelse av mulige og ifølge terroristen sannsynlige utviklinger (og i denne forstand tar han fremdeles grunnleggende feil i det vesentligste).
Hvorfor akkurat AUF? Som Bjørn Stærk skriver: "Utøya-massakren rammet neste generasjon av landets ledere – de han mener vil befinne seg på «feil» side i den kommende borgerkrig." Eller rettere sagt borgerkrigen som alt har begynt. (Et PS til trengende lesere: Det er ingen krig. Og det kommer ingen krig.) Men siktemålet til ABB var og er, som det nettpubliserte terrormanifestet demonstrerer, internasjonalt. Siste tilgjengelige informasjon viser med all tydelighet at angrepet var rettet mot hele Europa, ikke bare Norge. ABB hadde en internasjonal målgruppe. Han ønsker å inspirere andre til å ta opp våpen, og bli terrorister i anti-islamismens navn. YouTube-videoen kompletterer bildet, og understreker ABBs ønske om å inspirere andre til lignende udåd. Da ABB ble arrestert på Utøya skal han ha sagt at ”dette er bare begynnelsen”. Ting tyder nå på at han ikke henviste til ytterligere eksplosiver, men til fremtidig terror inspirert av hans egen udåd. 
AUF som terrormål har vist seg å være noe tilfeldig, i den forstand at han hadde en rekke andre mulige mål på listen, og at AUF ikke var hovedmål i lang tid. 

At siktemålet til ABB hele tiden har vært internasjonalt har blitt bekreftet flere ganger, senest ved hans støtteerklæringer til det han opplever som svenske og tyske åndsfeller. Også tanken om å bruke rettssaken som talerstol bygger selvsagt opp under dette.

4. ABBs retorikk

ABB fremstår i sine skriverier på dokument.no intellektuelt sett som forholdsvis skarp i argumentasjonen, med god språkbeherskelse. Han er god og kunnskapsrik på utvalgte fakta (dvs. fakta eller påståtte slike som støtter opp om hans enøyde verdensbilde). Han er konspiratorisk og dogmatisk – en "troende". Her er det et stort paradoks: Han fremstår i forhold til de fleste som kunnskapsrik og reflektert, men noen av basisantagelsene han bygger på er oppspinn som kun duger til å konstruere konspirasjonsteorier. Fremst her er han og hans meningsfellers forunderlige visshet om at Europa ligger an til å få (det vil si at det mest sannsynlige scenariet er at Europa får) muslimsk flertall rundt midten av dette århundret, og at dette vil medføre sivilisatorisk tilbakegang og kollaps. Ingen seriøse demografer har bekreftet slike prognoser som sannsynlige. 
Dette står ved lag. Det er skuffende å se f.eks. Jan Simonsen holde fast ved slike scenarier. Dette er en helt grunnleggende brikke i ABBs verdensbilde, og hans terror kunne vanskelig ha blitt gjennomført var det ikke for denne feilaktige antagelsen.
Med dette utgangspunktet – et sett konspiratoriske, urimelige antagelser – benytter ABB seg av et av sine retoriske knep, som består i å posisjonere seg selv som moderat, og karakterisere motparten som ekstrem. Derav merkelappen ”kulturkonservativ” på ham selv, mens Blitz, Rød Ungdom og SOS Rasisme kalles "Stoltenberg Jugend", Gro ”Landsmorderen” og Thomas Hylland Eriksens multikulturalistiske syn "ekstremistisk hate-speech". Merkelappene ABB kunne tenkes å kvalifisere for klistres på meningsmotstanderne – som alt i alt utgjør et stort flertall av det bestående samfunn. Her inngår demonisering av meningsmotstandere som "marxistekstremister". 
Dette står ved lag. Også dette aspektet er noe underanalysert i offentligheten.
To ting å merke seg: Bruken av retorikk knyttet til nazisme, og sammensausingen av Marx og Mohammed. Hva angår det første, trekker ABB på norsk historie. Motstanderne blir karakterisert som forrædere og landssvikere. Max Manus fremholdes som et forbilde dels for å fremstå som moderat og dels for igjen å portrettere seg i motsetning til nazistene. Sammenblandingen av Marx og Mohammed, herunder inkludert enhver som ikke er anti-islamsk, er ABBs fremste virkemiddel for å konstruere et enkelt verdensbilde som til syvende og sist bare har rom for to grupperinger (av folk som har oppriktige meninger). Slik konstrueres et polarisert verdensbilde, som hvis det får sette seg manifesterer seg som en polarisert verden. I ABBs konspiratoriske verden er alle samfunnsinstitusjoner (inkl. Blindern og Høgskulen i Volda) infiltrert, indoktrinert, av marxister. Det skinner tydelig gjennom at en omarbeidet høyre/venstre-akse ligger til grunn for enhver plassering av andre. ABBs verdensbilde er ekstremt forenklet, men merk også mellomkategoriene han opererer med (fra dokument.no): "En stor andel av multikulturalistene ER ikke Marxister men derimot enten naive humanister (KrF, V, SP, halve AP, halve Høyre)..." "...eller gobalist kapitalister (halve Høyre)." Til syvende og sist er det ifølge ABB de 80 prosentene i politikkens sentrum, mellom ytterkantene, som den ideologiske kampen står om. Disse mener han idag er i lommene på marxister. Et annet sted omtaler ABB sine politiske motstandere som ”Cultural Marxists: 30% (hateful intentions); Suicidal Humanists: 65% (naive); Capitalist globalists: 5% (greed)”. Flertallet er bare brikker i et stort spill. Den virkelige fienden er drevet av hat, uansett hvordan de framstår. 
Dette står ved lag. Sanne demokrater (enn si anarkister og andre frihetlig innstilte) må se for seg folk flest som noen som i hvert fall potensielt er viljesterke, velreflekterte, og i stand til oppriktig meningsytring.

5. ABBs strategi: Terror som PR for ideologiske skrifter

ABB later til å ha hatt et godt grep om sin terrorhandlings dramaturgi. Hva gjelder bomben i regjeringskvartalet tyder flere forhold på at han i første rekke ønsket å oppholde politi og redningsmannskaper, slik at han kunne få lettere ferdsel til Utøya (og der få skyss ut til øya, etter sigende som politimann). I tillegg er det selvsagt et symboltungt mål – og det må ha vært et helt sentralt poeng. Men hadde han ønsket å drepe flest mulig i sentrum, ville han ha valgt et annet tidspunkt (ikke i ferietiden, etter normal arbeidstid). Samme bombe kunne lett ha drept over 100, hadde den gått av på et annet tidspunkt, eller et noe annet sted (på et sted med tjukt med folk). Kanskje ligger det også personlige motiver bak prioriteringen av skytingen på Utøya. 
I hovedsak er det frustrerende riktig at ABB hadde et godt grep om sin terrorhandlings dramaturgi. Det er imidlertid ikke helt presist å si at "hadde han ønsket å drepe flest mulig i sentrum, ville han ha valgt et annet tidspunkt (ikke i ferietiden, etter normal arbeidstid)." Forklaringene i ettertid antyder 1) at ABB på flere plan var forsinket i sin planlegging, og 2) at han underveis i myrderiene på Utøya ikke hadde noen god oversikt over hvor mange han hadde drept. Det står likevel ved lag at bomben ved Regjeringskvartalet kunne ha drept langt flere enn den faktisk gjorde, om den hadde vært kraftigere eller om flere hadde vært tilstede - eller om den f.eks. hadde hatt et 1. maitog som sitt mål.
Dramaturgi er et viktig stikkord. Alt later til å ha vært godt planlagt – inkludert de reneste presse-sett av fotografier og biografier, plassert i det nett-publiserte manifestet og dels i Youtube-videoen, samt på den nye Facebook-profilen han opprettet fem dager før udåden, utvilsomt med tanke på presseomtalen. Som Emanuel Karlsten skriver (se pkt. 10) har ABB i praksis hatt regi på medienes omtale av hans lenge planlagte udåd. Det er oppsiktsvekkende, gitt den tilsynelatende allestedsnærværende fordømmelsen. ABB har lyktes fordømt godt, sett fra dette perspektivet. Som Pleym skriver på Liberaleren har han oppnådd at ”hans motiver, hans ideologi og hans løsninger blir lest, analysert og diskutert” ved hjelp av virkemiddelet ”brutal vold hinsides fatteevnen". Han så på seg selv som en historisk figur. Og det blir han, som følge av denne historisk makabre og omfattende voldsdåden. Det er tydelig at Anders Behring Breivik anså seg selv som en dyktig politisk strateg (her er det noe som skurrer, i forhold til hans visstnok lavmælte fremtoning, utenom skriftens verden). Han omtaler seg sågar som ”martyr-ideolog”. 
Dette står i hovedsak ved lag, men det har kommet bedre fram under rettssaken at ABB skiller mellom heroiske selvfremstillinger til propagandistisk bruk og tilsynelatende mer nøkterne tanker (i hvert fall hva angår riddersystemet osv.). Det kan likevel ikke være tvil om at han anser seg selv som Norges og Europas redningsmann nr. 1 - og hans udåder kunne neppe ha blitt gjennomført uten dette som underliggende motivasjon. Noe av det utroligste ved hele denne historien er at ABB har vedgått at kompendiet er uferdig, og på noen punkter å anse som en kladd, og at det likevel var nettopp for å reklamere for kompendiet og dets tankegods at han drepte 77 mennesker. Hvorfor i all verden rokkes ikke hans selvsikkerhet og mangel på tvil på seg selv og sin handlemåte av slike forhold?
Allerede lørdag formiddag ante det meg at hele terroraksjonen kunne vise seg å være en PR-aksjon for det ideologiske manifestet han har skrevet og lappet sammen. En forsmådd forfatter, kunne det være noe av forklaringen? I det han hadde etterlatt seg på dokument.no het det bl.a.: "Jeg har nå jobbet fulltid i mer enn tre år med et løsningorientert verk (kompendium skrevet på engelsk)." Nå viser det seg i bokteksten hans at han begrunner terroren bl.a. med refuserte leserinnlegg – at han ikke kom til orde. Med uforminsket tro på egne skriverier har han så begynt å legge terrorplaner. "Grotesk nok”, skriver Bjørn Stærk idag med henvisning til terrormanifestet, ”kan det dermed virke som [ABB] ser på terrorhandlingene som en del av bokens markedsføring." Hele dramaturgien rundt terrorhandlingen fortettes i det stygglange manifestets siste setning, hvor han legger fra seg (den virtuelle) pennen, publiserer teksten på nett og sender den per epost, og setter seg i bombebilen. 
Dette har blitt bekreftet.
ABBs tro på skriving, og pennens makt, og sine egne evner i publiseringsøyemed, understrekes av hans forslag på dokument.no og overfor Hans Rustad om å opprette en bred, anti-islamsk avis, som han så for seg at på noen år kunne bli en av Norges 4-5 største. Der spurte han for et par år siden: "Vet du forresten ... hvordan Aftenposten ble kuppet og når dette skjedde? De støttet jo NS under WW2." Avisen han foreslo ville "ha et et styre som ikke tillater at avisen blir infiltrert av kulturmarxistiske journalister slik Aftenposten ble på 70-80 tallet)." 
Dette står ved lag.

6. Om maktesløshet og språkets grenser

Når folk skulle beskrive terroraksjonen, gikk naturlig nok noen kjennetegn igjen: ”Ubeskrivelig”, ”ufattelig”, ”jeg finner ikke ord”. Vi befinner oss i språkets ytterkant, ved språkets grenser. Det grusomme som har hendt, og rammet oss (og fremfor alt noen av oss), er en påminnelse om hvor fattige vi med ett kan bli, hvor sårbart livet er. Det er med ett så lite vi kan gjøre. Vi kan bare gråte. 
....

7. Tid for ettertanke, selvransakelse

"I den grad man deler samme verdensbilde som Breivik”, som Pleym skriver, ”bør man gå i seg selv og se hvordan man bidrar til å skape det hatet som Breivik slapp løs på det norske samfunn fredag." Nå er det selvsagt ikke slik at å dele ABBs konspiratoriske verdensbilde i seg selv gjør noen til terrorist. Men det fungerer godt som legitimering av terror og denslags. I Konrads tankesmie leser jeg at "Hans Rustad [mannen bak dokument..no] ... har levert premissene eller verdensbildet som gjorde ABBs handlinger meningsfulle." Det er det mye i, selv om ABB også hadde en rekke andre, dels beslektede, kilder, hvorav mange utenlandske. Det er tid for ettertanke. For noen og enhver, for oss alle sammen. Men spesielt for dem som regnet ABB som en åndsfrende. Av andre betydningsfulle samfunnsaktører som nå bør gå i tenkeboksen finner vi Hege Storhaug og hennes Human Rights Service, og Ole Jørgen Anfindsen og hans HonestThinking. Disse har alle bidratt til å hause opp ”den muslimske fare”, og dyrket selvbestaltede profetier om den nære europeiske fremtid som i det store og hele bare brygger til hat, konflikt og splittelse. 
Dette står ved lag. Ole Jørgen Anfindsen er kanskje den av ABBs åndsfrender som har håndtert slik selvrefleksjon på best måte, ved selvkritikk i forhold til harsk og brutaliserende språkbruk og virkelighetsbeskrivelse. Andre har ikke imponert like mye - f.eks. vedblir Hege Storhaug å yppe til sivilisatorisk konflikt, på for en stor del tynt faktagrunnlag.
Det er tid for ettertanke, tid for selvransakelse. Vi har alle noe å svare for, enkelte mer enn andre. 
Og tiden for ettertanke, den er på langt nær over. 

8. Linken til FrP

”Hvem skal først skrive om Anders Behring Breiviks bakgrunn som aktiv i #FrP?” tweetret jeg tidlig lørdag morgen. På det tidspunktet tror jeg Aftenposten alt hadde nevnt det. Noen timer senere gjorde FrP tilgjengelig detaljert informasjon fra sine medlemsregistre etc, og nå har det så smått begynt å bli et visst alment fokus på saken. I en pressemelding gjengitt på FrPs nettsider sier Siv Jensen: "Det gjør meg ekstra trist at denne personen har vært medlem hos oss". ABB var ifølge FrP medlem av FpU 1997-2006/7, og medlem av moderpartiet FrP 1999-2004/06. Han var nestformann i Oslo Vest FpU i 2002, og ellers styremedlem en stund. På dokument.no skrev ABB for et par år siden om sin politiske utvikling: "Jeg var aktiv Oslo FrP/FpU i de første 6-7 år (i den kulturkonservative + laissez faire kapitalistiske/liberalistiske campen)". 
Linken til FrP fikk etterhvert mer oppmerksomhet. Fortsatt et sårt punkt for enkelte. Siv Jensen har visst antydning til ydmykhet, men ikke gått tilbake på sitt konfliktskapende snakk om "snikislamisering". Blandede erfaringer. 
På Twitter har jeg fått enkelte reaksjoner på at jeg har trukket fram ABBs forbindelse til FrP. Å trekke frem denne forbindelsen er imidlertid naturlig i søkelyset etter at vi har opplevd den verste politiske terrorhandling i Europa på 7 år, og det verste skytedrama begått av en enkeltperson i moderne tid internasjonalt overhodet. Da må gjerningsmannens politiske bakgrunn og utvikling være relevant. Jeg har blitt beskyldt for forhåndsdømming – men ABBs etterlatte skrifter etterlater ingen tvil om hans historie i, og holdning til, FrP – og for skittkasting, men det er ikke skittkasting å påpeke dette høyst relevante faktum, og reflektere over hva det sier om ABB på den ene side og FrP på den andre. 
Dette står jeg ved.
ABBs skriverier på dokument.no gir en grei oversikt over kompleksiteten i ABBs holdning til FrP. Han meldte seg til slutt ut, av skuffelse, og sannsynligvis i sammenheng med egen radikalisering. Men skal vi tro hva han skriver i terrormanifestet, skal vi tro ham på at han planla helgens terroraksjon i ni fulle år, så begynte han planleggingen allerede i 2002, da han hadde lokalt verv i FpU (det er i tilfelle også verd å merke seg at den europeiske tempelridderordenens angivelige stiftelsesmøte i 2002, omtalt i manifestet, sammenfaller med tiden da ABB var nestformann i Oslo Vest FpU). Selv i 2009, et par år etter utmeldelsen, skriver han: "Bli med i grupper som SIOE ... Against multiculturalism, bli med i FrP om ikke annet:)". Sympatien med FrP er ikke helt borte, selv om han kritiserer dem for å ha avveket fra en ønskelig politisk utvikling. Også året etter, i 2010 – altså i fjor – teoretiserer han på dokument.no om FrPs strategi. Han vedble med andre ord å regne FrP som en slags ”folkelig front” for anti-islamistene, i det minste i den nærmeste fremtid. 
I rettssalen strides partene om hvor lenge ABB planla terrorudåden, et faktum som vil ha betydning for synet på hvordan FrP-tilknytningen skal tolkes. Det har ellers kommet fram at ABB rundt valget i 2009 vurderte å avblåse terrorplanene, avhengig av hvordan FrP ble behandlet av mediene. Det er dermed klart at FrP har vedblitt å ha en stor betydning for massedrapsmannen, også i forhold til de konkrete terrorplanene.
Ifølge Bjørn Stærk skriver ABB i terrormanifestet "at han forventer at Frp vil bli assosiert med ham, fordi han en gang var medlem der. Men å sabotere Frp anser han som en god ting, fordi det vil gjøre at Frp's tilhengere vil miste troen på demokratiet." 
Her som på flere andre punkter later det til at ABB har en ambivalent holdning. Å miste troen på demokratiet er i hans øyne et ubetinget gode, men synet på FrP kan variere fra skuffelse til fortsatt støtte. 
Også for FrP blir den kommende tiden en tid for ettertanke og selvransakelse. 

9. Om fortsettelsen 
1. Terroren har vist Norge på sitt absolutt beste og absolutt verste. Det har gjort veldig godt å høre Jens Stoltenberg uttale at ”svaret på vold er enda mer demokrati”. Det håper jeg følges opp i praktisk politikk når den verste sørgetiden er over. 
Her har Stoltenberg fortsatt mye å leve opp til. Det er flere som har bemerket, med god grunn, at vår statsminister ikke har konkretisert denne holdningen i form av konkrete politiske tiltak og reformer. Vår demokratiske infrastruktur er i det store og hele intakt etter 22. juli, men forbedringene har (i hvert fall fra myndighetenes side) latt vente på seg.
2. CNN frykter den norske høyreekstremisten kan bli modell for Al Qaida – at de kan lære av hans metoder, slik ABB plukket opp tips og ideologiske samples fra tidligere terrorister includert Una-bomberen, Timothy McVeigh og Al Quaida. Al Quaida, eller kanskje helt andre terrorgrupper? Terrorister har det med å operere med et felles verktøyskrin, uansett politisk avskygning. 
Dette gjenstår å se. Breivik vil bære et medansvar den dagen andre terrorister, uansett avskygning, lar seg inspirere av hans metoder. 
3. Midt oppi alt samholdet bør noen utforske hvilke miljøer her i landet og internasjonalt som uttrykker støtte til vår norske terrorist ABB. Noen er det. 
Dette står ved lag. 
4. Bare fremtiden vil gi klarhet i hvor mange copy-cats som vil dukke opp. Noen tror jeg det blir, om ikke her til lands så i mer eller mindre tilfeldige andre europeiske land. Manifestets status som ekstremistisk kultklassiker internasjonalt er jeg redd blir et faktum. 
Forekomsten av copy-cats gjenstår å se. Kanskje ingen sålangt, men ekstreme hendelser som denne kan ha en lang virkningshistorie. Manifestet har i enkelte miljøer alt blitt en ekstremistisk kultklassiker, og det er fare for at statusen "bedres" ettersom hendelsene den 22. juli kommer på avstand - kanskje også her i Norge.
5. Vi kan ikke forskjellsbehandle verken kristendom eller islam ved å gjøre noen av dem til en egen kategori, utenfor sammenligning med andre religioner og livssyn. Vi må unngå doble standarder (eksepsjonalisme). 
Her har vi fortsatt mye å jobbe med. Doble standarder har det sålangt ikke blitt mindre av.
6. Hadde vi bare hatt en velfungerende antirasistisk forening av landsdekkende format! Det er i skrivende stund en stor skam at SOS Rasisme er så tankemessig og strategisk skakkjørte som de er, med infiltrasjonsstrategien til Tjen Folket and all that jazz. 
Problemene i SOS Rasisme har det siste året blitt rullet opp i frustrerende detalj. Skrikende behov for noe nytt. 
7. Ifølge Pleym i Liberaleren har muslimmotstanderne "sett seg så blinde på sine egne konspirasjonsteorier at de ikke klarer å delta i en vanlig politisk debatt". Det er en stor utfordring. "Hvordan unngår vi nye monstre fra bloggosfæren?” spør Aage Borchgrevinck. ”Hvordan unngå dannelsen av hysteriske og hatefulle nisjeoffentligheter?" Jeg er enig i hans tentative konklusjon: "Svaret er kanskje heller å gi representanter fra nisjeoffentlighetene større oppmerksomhet enn de til nå har fått, og prøve å åpne kanaler fra «MSM» [MainStream Media] inn til det som finnes av hemmelige rom og isolerte stammer i mediejungelen." 
Her har utviklingen vært todelt: Det har vært mye fokus på dette, og mange avvikende meninger har kommet bedre fram i endel medier. På den annen side har endel nettdebatter blitt strammere redigert. Her har vi fortsatt potensiale for forbedring - men ABB og hans åndsfeller kan på ingen måte tale om noe generelt sensurregime. Konflikter rundt islam har blitt overkommunisert snarere enn underkommunisert.
8. Jeg sier meg også enig med Emanuel Karlsten, som kommenterer på SVT.se: "Det är inte fel av media att använda Anders Behring Breiviks material. Men om vi bara gör det, bara återberättar vad han gett oss, blir även vi del av den terror han planerat." 
Et vedvarende dilemma.
9. Det klokeste ABB har sagt finner vi i den eneste Twitter-meldingen han har lagt ut, fra 17. juli. Den besto av et noe omskrevet sitat av filosofen John Stuart Mill: "One person with a belief is equal to the force of 100 000 who have only interests". Let’s all become believers. 
Dette står jeg ved.
10. I morgen, mandag 25. juli 2011, er det fakkeltog flere steder i Norge klokken 18.Utopisk Realisme oppfordrer til deltakelse. Jeg håper på å se 10.000 i Kristiansand, og høre om 100.000 i Oslo.

Oppmøtet i Kristiansand ble rundt 15.000, i Oslo rundt 200.000.

10. Anbefalte analytiske tekster: 
Aage Borchgrevinck: Fra bloggosfæren med hat  
Per Aage Pleym Christensen (Liberaleren): Nasjonalistangrep på friheten 
Øyvind Strømmen: Hallgrim Berg og fascismen (eldre artikkel) 
Øyvind Strømmen: Kven er terroristen? 
Følg ellers mitt alter ego Spør Filosofen på Twitter.