onsdag 27. april 2011

Dagens tabell: Kinas andel av verdens råvareforbruk

Hentet fra TreeHugger.com. Legg merke til at Kina ifølge tabellen har 9,4 % av verdens samlede BNP målt etter rådende valutakurser, og 13,6 % målt etter faktisk kjøpekraft. Likevel forbruker Kina mer enn halvparten av verdens sementproduksjon, og mer enn en tredjedel av verdens kull, griser, egg, stål og aluminium, for å nevne noe. Det er voldsomme tall, i mange tilfeller sannsynligvis "markedsandeler" som ikke vil opprettholdes etterhvert som Kina stiger i verdikjeden og tar til å forbruke en stigende andel av høyverdiprodukter.

mandag 18. april 2011

Om den svenske rovdyrutredningens forslag om å doble ulvebestanden

Ifølge oppslag i Nationen ("Vil doble ulvestammen") - videreformidlet på NRK radio - har leder for den svenske rovdyrutredningen Lars-Erik Liljelund gått ut og sagt at antall ulv i Sverige bør øke fra dagens 200 til 450, altså mer enn en dobling. Den egentlige kilden er gårsdagens pressekonferanse (Nationen nevner Svenska Dagbladet, men linker til Dagens nyheter).

Liljelund understreker at forslaget forholder seg til hva som ville være en livskraftig (bærekraftig) ulvebestand, og ikke tar i betraktning sosioøkonomiske faktorer - slike vurderinger overlates altså til politikerne.

På NRK Radio presenteres dette som en nyhet. Men det er ikke noe nytt ved at forskerne har foreslått en større ulvebestand. Det har konsekvent blitt foreslått i en årrekke. Om spørsmålet er hva som er en livskraftig bestand med liten fare for (lokal) utryddelse, så er svaret klart: Dagens svenske bestand, som er omlag fem-seks ganger så stor som den norske, er ikke stor nok til å kalles livskraftig på sikt. Måltallet på 450 ulv skiller seg lite eller ingenting fra tidligere forslag som pekte på 500 individer som et antall som ville kunne rettferdiggjøre betegnelsen "livskraftig [viable] bestand" (den gang tror jeg kanskje det dreide seg om hele Skandinavia, altså inkludert Norge).

En faktor som knapt kommer frem i Nationens oppslag, men som er dekket i artikkelen til Dagens nyheter, er at anslaget på antall individer i en livskraftig bestand avhenger av graden av innavl. Idag er denne høy, noe som medfører at den genetiske variasjonen i den skandinaviske ulvepopulasjonen er tilsvarende lav. Svensk forvaltning sikter mot mindre grad av innavl - her er en rekke nye tiltak på trappene. Tidligere anslag gikk ut på at en ideell bestand bestående av 50 ulv med varierte gener ville være like livskraftig som en bestand på 500 sterkt innavlede ulver. Det må bemerkes at den svenske tilnærmingen i nyere tid forutsetter en fortsatt intens bestandsovervåkning og -forvaltning, med en god del forvaltning på mikronivå (en slik detaljstyrende tilnærming i rovdyrforvaltningen kan være problematisk, i hvert fall om den betraktes som noe mer varig enn en overgangsordning).

En annen ting det er verd å merke seg - som Nationen kort dekker, i og med en kommentar fra Folkeaksjon Ny Rovdyrpolitikk - er hvilke konsekvenser det får for Norge, om Sverige skulle gjennomføre en slik politikk. Nå må det først sies at det på ingen måte er gitt (slik WWFs Rasmus Hansson later til å gå ut fra på NRK Radio - skjønt det kanskje mest er en retorisk, appellerende uttalelse). Da svenskene endret politikk for et par år siden, var det jo Riksdagens initiativ, og ikke i tråd med forskernes anbefalinger hva bestandsmål (satt til 210) gjelder. Til tross for satsningen på genetisk mangfold innad i ulvebestanden innebar den nye politikken en innstramming hva bestandsmål gjelder.

Uansett er det fortsatt slik at Sverige har flere ulv enn Norge, dels på grunn av geografisk beliggenhet (nærmere den russiske bestanden) og dels på grunn av en årrekke med en mer liberal politikk enn Norge. Selv en frysing av dagens ulvetall i Norge og Sverige vil innebære at vi kan forvente et betydelig innslag av streifulv fra svenskegrensen. Det innebærer igjen at en "kunstig" høy andel av ulvene i Norge er streifulv, en kategori som er overrepresentert i forhold til predasjon på sau. Det er ingen åpenbar vinnerstrategi å satse på å minimere antall fastboende ulv i Norge i en situasjon hvor vi uansett kan vente oss et stadig innslag av innvandrende streifulv østfra. Om vi så landet på SPs og FNRs linje og utryddet ulven i Norge, hva fastboende ulv gjelder, kan det tenkes at problemene med predasjon på sau kunne vedvare på dagens nivå, grunnet fortsatt innsiv av streifulv. Verken status quo eller nasjonal utrydning av fastboende ulv er noen løsning på noe nivå.

torsdag 14. april 2011

"I, wolf: The ecology of existence" publisert


Antologien Environment, Embodiment and Gender har nå blitt publisert av Bergens-forlaget-Hermes Text. Referanse for mitt kapittel:

Tønnessen, Morten 2011. I, Wolf: The Ecology of Existence. S. 315-333 i Johannes Servan og Ane Faugstad Aarø (red.): Environment, Embodiment and Gender, Bergen: Hermes Text.
Og slik presenterer forlaget boka:

Environment, Embodiment & Gender

En antologi om menneske, natur og naturforståelse

Hvordan kan fenomenologi bidra til å klargjøre miljøfilosofiske problemer? Dette essensielle spørsmålet var gjenstand for oppmerksomhet ved konferansen ”Environment, Embodiment & Gender” som Universitetet i Bergen arrangerte i 2008, i anledning hundreårsmarkeringen for den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Inspirert av innleggene til blant andre Monika Langer, Ted Toadvine, Joanna Handerek og Kirsti Kuosa, ble ideen til denne antologien tent, og har utviklet seg fra å vere et rent fenomenologisk prosjekt til å også inkludere et vidt spekter av miljøfilosofiske essays med utgangspunkt i den konkrete, levde erfaringen og livsverden. Sammen utgjør disse essayene en håndfull tankevekkende perspektiv og ideer om hvordan vi kan reformere vårt moderne naturbegrep; en av vår tids mest brennende utfordringer. Blant forfatterne finner vi Charles Brown, David Abram, Gunnar Skirbekk, Claus Halberg, Fern Wickson og Svein Anders Noer Lie, med flere.

Pris 30 $ / 198,- NOK

Dagens grafer: Lunsjpausens innvirkning på dommeres dømmekraft, og hva man kan kjøpe for 3 billioner

Fra The Economist's artikkel "China's foreign reserves: Who wants to be a triple trillionaire?", hvor det fremgår at Kinas reserver i fremmed valuta nesten ville vært nok til å kjøpe ett års global oljeproduksjon. Eller alle eiendommer på Manhattan og i Washington pluss de femti mest verdifulle sportslagene i verden og alle amerikanske gårdsbruk samt alt amerikansk militærutstyr. For eksempel.

Dagens andre graf er hentet fra The Economist's artikkel "The science of justice: I think it's time we broke for lunch...", og viser til en studie om israelske dommere.
A paper in the Proceedings of the National Academy of Sciences describes how Shai Danziger of Ben-Gurion University of the Negev and his colleagues followed eight Israeli judges for ten months as they ruled on over 1,000 applications made by prisoners to parole boards. The plaintiffs were asking either to be allowed out on parole or to have the conditions of their incarceration changed.

Encyclopædia Britannica om "The global species"

[Sakset fra min engelskspråklige blogg Utopian Realism]

I have previously mentioned that Encyclopædia Britannica offers my two articles The Statistician's Guide to Utopia: The Future of Growth (published in TRAMES) and The Global Species (published in New Formations) as additional online content for subscribers. Here's how Encyclopædia Britannica presents the latter of these in summary:
The article explores the historical process of globalisation by assessing the planet's colonisation by the proliferation of species. A established global "colonial organism" means the installation of an ecological empire, organized with Homo Sapiens as the ruling class with crop species, pets, and livestock enjoying positions of privilege. The landscape has been altered to accommodate the proliferation of different species, making the geographical spread of life forms much easier and on a global scale.

søndag 10. april 2011

Om meningsblindhet, Jordens semiotiske krise og vitenskapens nødvendige omforming

[Sakset fra min engelskspråklige blogg Utopian Realism]

This is the full text of the last section of my introduction to the roundtable Futures of Zoosemiotics, which took place in Tartu, Estonia, on April 6th as part of the conference Zoosemiotics and Animal Representations.

What does "blindness with regard to meaning", as Jakob von Uexküll wrote about, mean today?
Do animals exist?
What is ethics in an age of extinction?
What is the role of science as we enter the sixth mass extinction in Earth history?
And how much does extinction matter, in a world of increasing global wealth, and longer human life expectancy than ever before?
By year 1700 10 % of our planet's land surface was used for producing food for humans. Today 1/3 is.
What is natural in a time of global anthropogenic environmental change?
What is a wild animal on a tamed planet?
What is a native animal in a time of climate change, seasonal shifts and enduring migration?
What is semiotics in a time of semiotic crisis? I think that globalization can be expressed as correlated trends of diversification and depletion of semiotic diversity. How do we preserve semiotic diversity?
Like Sartre, I believe that the human is a being that defines itself.
Unlike Sartre, I do not believe that others are hell.
I believe the question of the human is an empirical question.
I believe that what kind of creatures we will turn out to be is still an open question.
I believe that Man has not yet been defined.
I believe the past is still a living memory.
I believe in the reality of absence and meaninglessness in animal lives.
I believe in the reality of Umwelt, and semiosphere.
I believe authenticity and dignity is at stake, today, as always perhaps.
I believe the Anthropocene will one day end.
I believe history is not over.
I believe science has just begun.
I believe there are words that have not been spoken, thoughts that have not been thought, theories that have never been theorized (some of which are utter nonsense).
I believe there are worlds that have not been seen by any human eyes - some that one day will, others that never will.
I believe there is a time, and place, when the lines of history converge.

Interessert i dyresemiotikk?

[Sakset fra min engelskspråklige blogg Utopian Realism]

Towards the end of the conference Zoosemiotics and Animal Representations, we decided to start an email list to facilitate contact among participants. The email list will also be open to others.

Email address: zoosemiotics [at] lists.ut.ee

To register, send an email to sympa@lists.ut.ee with "SUBscribe zoosemiotics [your name]" written in the subject field and nothing in the body of the message.

The email list will be moderated by Timo Maran.

fredag 1. april 2011

Nytt idag: Google Motion

[Sakset fra min engelskspråklige blogg Utopian Realism:]

Says Google:

"We've been working with experts in motion technology and semiotics to develop a language of movements that replaces type entirely."
Kobling
Their Gmail Motion was launched today.


Note the date.