søndag 27. september 2015

Hvilket parti er størst på Facebook i Kristiansand? Per 26/9

Her er oversikt over hvor mange Liker partier i Kristiansand hadde per idag, 26. september (endring fra 23. august i parentes). MDG har nesten tatt igjen Venstre på første. Ellers har Senterpartiet økt fra 4% til 6% av totalen.

Samlet antall Liker er nå 6.412 (+1.567), en oppgang på 32% på en drøy måned, som inkluderer innspurten i valgkampen. 

1 (1). Venstre 930 (+162) [15% -1%]
2 (5). MDG 918 (+410) [14% +4%]
3 (2). Arbeiderpartiet 845 (+141) [13% -1%]
4 (3). SV 828 (+215) [13% -]
5 (4). Høyre 820 (+236) [13% +1%]

6 (7). Rødt 543 (+100) [8% -1%]
7 (6). KrF (sted) 522 (ingen side) (+66) [8% -1%]
8 (8). FrP 465 (+40) [7% -2%]
9 (9). Senterpartiet 363 (+146) [6% +2%]
10 (10). Demokratene 168 (+49) [3% +1%]

11 (11). Pensjonistpartiet 10 (-) [0,2% -]


lørdag 26. september 2015

Fylket: 34 personstemmer

Her er valgprotokollen for Vest-Agder fylkeskommune. Den viser at jeg fikk 34 personstemmer ved fylkesvalget. Antall personstemmer for kandidat 2 og nedover var ikke stort nok til å endre rekkefølgen på lista, dermed ble jeg på 12. plass som på valglista. Birte Simonsen ble valgt inn i fylkestinget for MDG, med følgende varaer: Knut Helge Thompsen, Stina Therese Lorås Hessaa, Torgrim Olsen, Anna Despard Asgard.

mandag 14. september 2015

Parkeringskameratene som gikk under jorden

Fredag 4. september ble det klart at ESA, EFTAs overvåkningsorgan, uttaler at Kristiansand kommune ser ut til å ha brutt flere EØS-regler i forbindelse med saken om parkeringshus under Torvet. Dette kommer på toppen av at saken ble behandlet i et lukket møte, slik at offentligheten gitt Kristiansands praksis av folkevalgtes taushetsplikt i strid med norske regler blir nektet innsyn i behandlingen av saken. Nå må parkeringskameratene Krf, Høyre og Frp gå i seg selv, og ta litt selvkritikk.

Saken om parkeringshus under Torvet er symptomatisk for den manglende åpenheten og sviktende demokratiforståelsen til dagens borgerlige flertall. Det nytter ikke å vise til at et lovlig vedtak er fattet, når kommunen under parkeringskameratenes styre har brutt både internasjonal lovgivning og norske regler for hvordan folkevalgte skal opptre.

Som Fædrelandsvennen nylig har avdekket, har Kristiansand kommune i femten år operert med et regelverk for folkevalgtes taushetsplikt som bryter med norske regler. Her i byen har taushetsplikten, som trer i kraft i det et møte lukkes, ikke bare omfattet personsensitive opplysninger, men også innholdet i politiske forhandlinger. Samtidig har altfor mange møter blitt lukket, og unntatt offentlighet. Saken om parkeringshus under Torvet er langt fra den eneste som har blitt behandlet i et lukket møte, uten noen god grunn.

Når ESA nå har bedt den norske regjeringen legge frem opplysninger om saken om parkeringshus under Torvet innen 25. september, bør Krf, Høyre og FrP begynne å skjønne alvoret. Det er ikke riktig, som parkeringskameratene har hevdet, at denne saken ikke har blitt behandlet i hastverk. Flere nasjonale og internasjonale regler ser ut til å være brutt i prosessen. Det bør nå være hevet over enhver tvil at anleggsarbeidet bør stanses inntil et nytt bystyre har fått behandlet saken.

Morten Tønnessen
Nestleder i Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand

Rikest av alle er den som deler

Miljøpartiet De Grønne ønsker en by basert på fellesskap og deling. Vi mener at Kristiansand kommune bør legge til rette for at det skal være mulig å nyte godt av mange goder også uten at man eier disse godene. Vi vil innføre gratis fellesløsninger i det offentlige rom, for eksempel drikkefontener, og få flere frukttrær og bærbusker på kommunens fellesarealer. Videre vil vi opprette nettverk for frukttre-eiere som vil la andre få komme og høste av frukten i hagen sin.

I grøntområder vil vi øke antallet felles griller/bålplasser, slik at en ikke trenger å ta med seg engangsgrill. Vi vil også legge til rette for at folk kan komme seg på sjøen uten å eie en båt. Derfor vil vi blant annet reservere et antall kommunale båtplasser for båt-deleringer, det vil si foreninger hvor medlemmene har båter på deling.

I tillegg til å legge til rette for at byens innbyggere kan dele på viktige ressurser, mener vi at kommunen også bør ta konkrete initiativ som kan endre vår tenkemåte om forholdet mellom å eie og å bruke. Vi ønsker å opprette en kommunalt organisert byttering, hvor de som vil kan melde seg inn, og bytte varer eller tjenester direkte. Slike bytteringer finnes allerede som private initiativ, men med kommunal støtte og organisering vil en byttering kunne bli mye større.

Vi foreslår også å opprette en kommunalt organisert bildelering, hvor medlemmene vil ha et antall biler på deling, til felles bruk. Det finnes allerede en privat bildelering som dekker Kristiansand, og denne bør støttes. En kommunalt organisert bildelering vil kunne få et mye større omfang. Slik vil vi gjøre det lettere å bruke bil, uten å eie bil. Vi ser for oss et Norge med langt færre biler enn i dag, men hvor alle som ønsker det likevel skal ha mulighet til å bruke bil når de trenger det.

Morten Tønnessen
Nestleder, Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand


Innfør lokal vrakpant!

Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand går inn for å Innføre en lokal vrakpant, i tillegg til den statlige, som innebærer at de som vraker en personbil får gratis sykkel eller kollektivkort med gyldighet ett år. Dette vil altså komme på toppen av den statlige satsen på 3.000 kroner. På denne måten vil vi stimulere folk til å gå over fra å bruke bil til å bruke buss eller sykkel. Vi går samtidig inn for en sterk utbygging av sykkelveier og busstilbud.

Morten Tønnessen

Nestleder, Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand

lørdag 12. september 2015

fredag 11. september 2015

Debatt: "Verken rødt eller blått - men grønt!"

Minikronikk i dagens Fædrelandsvennen, signert 1. kandidat i Kristiansand Marte, nestleder Morten og en viss Rasmus Hansson: "Verken rødt eller blått - men grønt!" Om De Grønnes blokkuavhengighet.
torsdag 10. september 2015

Høyres Ole Brumm-politikk

På trykk i denne ukas Kristiansand Avis:
HØYRES OLE BRUMM-POLITIKK 
Av et intervju i Fædrelandsvennen for en stund siden fremgikk det at Høyre-ordfører Arvid Grundekjøn ikke er i stand til å skjønne at samferdselspolitikken til dagens flertallskonstellasjon er miljøfiendtlig. For å mene det må man visstnok være både blind og døv, skal man tro Grundekjøn. Ordføreren presenterer både det planlagte parkeringsanlegget under Torvet og den planlagte ringveien som miljøtiltak. Man kan spørre seg hvem det er som har manglende evne til å forstå miljøpolitikk, som verken Høyre generelt eller Grundekjøn spesielt har særlig stor troverdighet innen. 
Ifølge klimaforliket skal trafikkveksten fremover tas av kollektivtransport, gange og sykkel, mens biltrafikken ikke skal øke. Dette er en stor utfordring, gitt at biltrafikken i Norge de siste femten årene ifølge Statistisk Sentralbyrå har økt med 19%. Utviklingen er en annen i EU, hvor biltrafikken faktisk har gått ned de ti siste årene. Forskere fra Transportøkonomisk institutt er tydelige på at kollektivsatsning og satsning på gange og sykkel må kombineres med restriktive tiltak for privatbilisme for at folk skal gå over fra å bruke bilen til å bruke andre transportmidler. Derfor trenger vi færre parkeringsplasser – og vi bør si nei til kapasitetsutvidende veiutbygginger, som uvegerlig vil føre til flere biler på veiene. 
Også Høyres sentraliseringspolitikk i alle mulige sektorer fører i mange tilfeller til økt transportbehov. Dette gjelder potensielt kommunesammenslåingene som Høyre ønsker, også her i regionen, og i hvert fall den storstilte veibyggingen her på Agder med mål om å ”knytte Sørlandet nærmere sammen”. Når det blir lettere å kjøre bil langt og fort, så gjør folk mer av det – og transporten øker. Dette er en samfunnsutvikling som går stikk imot hva vi trenger, nemlig muligheten til å bo, jobbe og handle i samme nærområde. Vi bør for eksempel legge til rette for å ha dagligvarebutikker, kafeer og andre viktige nærmiljø-funksjoner i alle bydeler, og å ha alle varianter av handel i sentrum. Slik planlegger vi for en fremtid der transportbehovet ikke lenger øker, og der folk kommer seg enkelt og greit fram. Levedyktige bydeler er et viktig stikkord. 
Det Høyre mangler, er en helhetlig miljøpolitikk. Kristiansand er i dag i det store og hele en bilby, der samfunnsplanleggingen er lagt opp etter bilbruk, og der det ikke er lett å klare seg uten bil. Vi i Miljøpartiet De Grønne ønsker oss en annen, grønnere fremtid. For å få til det, må vi si et klart og tydelig nei til Høyres Ole Brumm-politikk. Da Ole Brumm ble spurt om han ville ha melk eller honning, sa han som kjent ”ja takk”. På samme måte sier det lokale Høyre ”ja takk, begge deler” til spørsmål om bil eller buss, bil eller sykkel, bil eller gange. Men skal det bli mer av alt, så blir det neppe mindre av verken biltrafikk, støy eller forurensning. 
Morten Tønnessen
Nestleder, Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand

tirsdag 8. september 2015

Skolevalget i Kristiansand: MDG mest fram

Ved skolevalget i Kristiansand gikk Miljøpartiet De Grønne mest fram av alle partier. MDG fikk hele 11,0% oppslutning - en fremgang på 7,8%. Med 11% oppslutning ved skolevalget er MDG på delt tredjeplass her i byen, likt med FrP.

I Vest-Agder fikk MDG 8,9% av stemmene (+6,1%). Nasjonalt fikk MDG 6,7% av stemmene ved skolevalget (+2,9%).