mandag 24. mars 2014

Valg til UiS-styret: Valgprogram for Morten Tønnessen

a) Morten Tønnessen

b) 38 år

c) Førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for helsefag, Samfunnsvitenskapelig fakultet; prosjektleder ved UiS for det norsk-estiske forskningsprosjektet «Dyr i landskap i endring» (EEA Norway Grants EMP151)

d) Jeg har sittet i UiS-styret som representant for midlertidig ansatte 20122013, og vært 2. vara 20132014. Jeg forsvarte min doktorgrad i semiotikk/filosofi – med et case study om norsk ulveforvaltning – i 2011 ved Universitetet i Tartu (Estland). Fra 2013 har jeg vært medredaktør for Springer-tidsskriftet Biosemiotics. Jeg har organisasjonserfaring (er for tiden bl.a. leder for Minding Animals Norge og sekretær i Nordic Association for Semiotic Studies), og er tverrfaglig orientert. I egenskap av å være en filosof/semiotiker som i en ti års tid har studert biologiske/økologiske fenomener har jeg tilknytning til så vel humanistiske fag som samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Akademisk blogg: http://UtopianRealism.blogspot.com.

e) Jeg vil arbeide for:
 • Et profesjonelt, ledende universitet
  • Økt internasjonalisering (inkludert økt forskermobilitet).
  • Høyere ambisjoner for forskningen.
  • Gode kår for tverrfaglig forskning og undervisning.
  • UiS skal gjennomgående være et universitet som kombinerer allmenndannelse og anvendte studier. I dag har allmenndannelsen for liten plass. Det gir oss et B-stempel målt opp mot de «gamle» universitetene.
  • Støtte til prosessen mot et eget Helsefakultet.
 • Et grønt universitet
  • Petroleumsforskning som bidrar til økt utvinning og utvinning i nye/sårbare områder må fases ut idet inngåtte kontrakter går ut.
  • Jeg ønsker en omstilling hvorigjennom dagens kompetanse innen petroleumsforskning i fremtiden kan gjøres bruk av bl.a. innen en storsatsning på fornybar energi.
  • Miljøetikk må inn som et sentralt emne på TN.
  • Satsning på samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver på klimaproblematikk.
 • Et etisk bevisst og ansvarlig universitet
  • Høsten 2012 fikk jeg i UiS-styret gjennomslag for at universitetsdirektøren bes utrede hvordan UiS kan følge opp handlingsplanen for etisk handel ved å fastsette noen konkrete tiltak til gjennomføring i perioden 20132016. Dette styrevedtaket må følges opp av direktøren, og slike spørsmål må tas alvorlig.
  • Mer åpenhet i prosesser i ledelsen.
  • Langsiktige, globale perspektiver i stedet for kortsiktige, provinsielle hensyn.
  • Universitetets samfunnsansvar/samfunnsoppdrag må forstås som mer enn bare summen av markedsretting og direktiver fra staten. UiS har et selvstendig ansvar for å bidra til en god samfunnsutvikling.
  • UiS må derfor legge en visjon om det gode samfunn til grunn for forskningspolitikken.

Ingen kommentarer: