tirsdag 19. mai 2009

Klimagasser: Petrobransjen største utslippskilde

SSB/SFT har publisert foreløpige utslippstall for 2008. De viser at olje- og gassindustrien har gått forbi industrien som Norges største utslippskilde (telt under ett står Norges industri, petrobransjen inkludert, for mer enn halvparten av Norges offisielle utslipp).

Mens utslipp fra petrobransjen har økt med ca. 90 prosent siden 1990, har den øvrige industriens klimagassutslipp i samme periode blitt redusert med 27 %.

Målt i Sm³ ventes forøvrig den norske produksjonen av gass å passere oljeproduksjonen til neste år.

Utslipp av klimagasser, etter kilde 2008*. Prosentvis endring 2007-2008* og 1990-2008*. Mill. tonn CO2-ekvivalenter


2008 Prosentvis endring
2007-2008
Prosentvis endring
1990-2008

Totalt 53,8 -2,2 8,4
Industri 14,1 -3,7 -27,0
Olje- og gassvirksomhet 14,3 -0,7 90,3
Veitrafikk 10,4 0,4 33,8
Andre mobile utslipp 6,8 -7,3 16,4
Landbruk 4,3 1,0 -1,8
Andre utslipp 3,9 -2,6 -18,6

Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Ingen kommentarer: