mandag 19. september 2011

Blitt med i Concerned Scientists Norway

Jeg har blitt medlem av Concerned Scientists Norway. For å bli medlem må man være vitenskapelig tilsatt (selv er jeg PhD-kandidat ved Universitetet i Tartu, og involvert i to forskningsprosjekter der), samt støtte CSNs manifest. Det lyder slik:
Bærekraftig utvikling har vært et erklært mål i mange land i flere tiår. Likevel beveger vi oss stadig lengre fra dette målet, og vi er nå i stand til og faktisk i ferd med å endre grunnleggende elementer i klodens klima og økosystemer.

Dersom den menneskelige påvirkningen på jorden fortsetter med samme styrke, beveger vi kloden så langt vekk fra vårt kjente klima at spesielt de kommende generasjoner risikerer store menneskelige lidelser, et vesentlig dårligere livsgrunnlag og utslettelse av store deler av det biologiske mangfoldet.

Menneskeheten står dermed overfor en av sine mest alvorlige utfordringer noensinne. I denne situasjonen er det etisk uansvarlig å unnlate å ta tak i utfordringen, enten unnlatelsen begrunnes i faglig usikkerhet, økonomiske begrensninger eller manglende politisk vilje. Prinsippet om å være føre var i tenkning, planlegging og handling, er fundamentalt.

Concerned Scientists Norway består av engasjerte vitenskapsfolk fra forskjellige forskningsinstitusjoner og med ulik faglig bakgrunn som deler en felles bekymring. Vi samles i oppfatningen om at klima- og miljøproblemene i vid forstand så langt ikke har blitt møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndigheters side. Gapet mellom påkrevde tiltak og faktisk iverksatte tiltak, er i stedet økende. Sårbare mennesker og lokalsamfunn, spesielt i mange utviklingsland, er skadelidende overfor de negative konsekvensene som allerede manifesterer seg verden over.

Alvoret i situasjonen og det faktum at den stadig forverres hva sannsynlige konsekvenser angår, gjør det påkrevd at forskere med relevant faglig kompetanse inngår i nye former for tverrfaglig samarbeid, både med tanke på å øve innflytelse på politikere og myndigheter og med tanke på formidling av kunnskap i offentligheten. Tverrfaglighet er påkrevd for å forstå det komplekse samspillet av årsaker til at den menneskelige påvirkningen på naturen for eksempel ved vekst i materielt forbruk og i etterspørsel etter fossile energikilder øker til tross for faglige advarsler og en rekke forsøk på tiltak til begrensning. Kompetanse innen fag som naturvitenskapene, teknologi, filosofi, psykologi, økonomi, jus og de andre samfunnsvitenskapene er nødvendig for å forstå hva som er drivkreftene i og konsekvensene av den aktuelle utviklingen, og hvordan vi kan endre utviklingen i en rettferdig og bærekraftig retning.

Et tverrfaglig perspektiv som vil adressere de ulike årsakene til krisen det er tale om, og som søker å gå til roten av problemene, vil innebære kritikk av sider ved vårt økonomiske og samfunnsmessige system. Utviklingen i vårt samfunn er på kollisjonskurs med vårt felles ansvar for å overlate en økologisk intakt klode til kommende generasjoner, og nye måter å tenke på er påkrevd.

Concerned Scientists Norway vil:

  • formidle forskningsbasert kunnskap om konsekvenser og risiko ved dagens utvikling
  • bidra til å forklare hvorfor den menneskelige påvirkningen på naturen øker til tross for faglige advarsler og en rekke forsøk på tiltak til begrensning
  • bidra til å skape en visjon om hvordan et samfunn kan være bærekraftig og samtidig tilby menneskene høy livskvalitet
  • belyse hvordan trekk i dagens samfunn forhinder oss fra å ta de nødvendige grep
  • foreslå grep som reelt kan bidra til en tilstrekkelig reduksjon av menneskelig påvirkning
  • søke å påvirke myndigheter og andre beslutningstagere til å iverksette nødvendige tiltak

Ingen kommentarer: