torsdag 10. september 2015

Høyres Ole Brumm-politikk

På trykk i denne ukas Kristiansand Avis:
HØYRES OLE BRUMM-POLITIKK 
Av et intervju i Fædrelandsvennen for en stund siden fremgikk det at Høyre-ordfører Arvid Grundekjøn ikke er i stand til å skjønne at samferdselspolitikken til dagens flertallskonstellasjon er miljøfiendtlig. For å mene det må man visstnok være både blind og døv, skal man tro Grundekjøn. Ordføreren presenterer både det planlagte parkeringsanlegget under Torvet og den planlagte ringveien som miljøtiltak. Man kan spørre seg hvem det er som har manglende evne til å forstå miljøpolitikk, som verken Høyre generelt eller Grundekjøn spesielt har særlig stor troverdighet innen. 
Ifølge klimaforliket skal trafikkveksten fremover tas av kollektivtransport, gange og sykkel, mens biltrafikken ikke skal øke. Dette er en stor utfordring, gitt at biltrafikken i Norge de siste femten årene ifølge Statistisk Sentralbyrå har økt med 19%. Utviklingen er en annen i EU, hvor biltrafikken faktisk har gått ned de ti siste årene. Forskere fra Transportøkonomisk institutt er tydelige på at kollektivsatsning og satsning på gange og sykkel må kombineres med restriktive tiltak for privatbilisme for at folk skal gå over fra å bruke bilen til å bruke andre transportmidler. Derfor trenger vi færre parkeringsplasser – og vi bør si nei til kapasitetsutvidende veiutbygginger, som uvegerlig vil føre til flere biler på veiene. 
Også Høyres sentraliseringspolitikk i alle mulige sektorer fører i mange tilfeller til økt transportbehov. Dette gjelder potensielt kommunesammenslåingene som Høyre ønsker, også her i regionen, og i hvert fall den storstilte veibyggingen her på Agder med mål om å ”knytte Sørlandet nærmere sammen”. Når det blir lettere å kjøre bil langt og fort, så gjør folk mer av det – og transporten øker. Dette er en samfunnsutvikling som går stikk imot hva vi trenger, nemlig muligheten til å bo, jobbe og handle i samme nærområde. Vi bør for eksempel legge til rette for å ha dagligvarebutikker, kafeer og andre viktige nærmiljø-funksjoner i alle bydeler, og å ha alle varianter av handel i sentrum. Slik planlegger vi for en fremtid der transportbehovet ikke lenger øker, og der folk kommer seg enkelt og greit fram. Levedyktige bydeler er et viktig stikkord. 
Det Høyre mangler, er en helhetlig miljøpolitikk. Kristiansand er i dag i det store og hele en bilby, der samfunnsplanleggingen er lagt opp etter bilbruk, og der det ikke er lett å klare seg uten bil. Vi i Miljøpartiet De Grønne ønsker oss en annen, grønnere fremtid. For å få til det, må vi si et klart og tydelig nei til Høyres Ole Brumm-politikk. Da Ole Brumm ble spurt om han ville ha melk eller honning, sa han som kjent ”ja takk”. På samme måte sier det lokale Høyre ”ja takk, begge deler” til spørsmål om bil eller buss, bil eller sykkel, bil eller gange. Men skal det bli mer av alt, så blir det neppe mindre av verken biltrafikk, støy eller forurensning. 
Morten Tønnessen
Nestleder, Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand

Ingen kommentarer: